Lên kế hoạch theo phương pháp ABC

Mar 2, 2018

Phương pháp lên kế hoạch ABC được giới thiệu trong cuốn sách No Excuses The Power Of Self Discipline của Brian Tracy, bạn có thể nghe audiobook của cuốn sách tại đây. Nội dung của phương pháp có thể gói gọn như sau:

A,B, C có thể hiểu như sau:

Rule Meaning
A Absolutely Must Do
B It would be Best if I could do it today
C I don’t Care if this doesn’t get done today
D Deligate this task to someone else
E Eliminate from day-cross of the list

Bài viết được lấy từ 1 Reddit post .