Lên kế hoạch theo phương pháp ABC


Phương pháp lên kế hoạch ABC được giới thiệu trong cuốn sách No Excuses The Power Of Self Discipline của Brian Tracy, bạn có thể nghe audiobook của cuốn sách tại đây. Nội dung của phương pháp có thể gói gọn như sau:

  • Viết lên danh sách những việc bạn cần phải làm trong ngày (buổi tối hôm trước hoặc vào sáng sớm
  • Lập thứ tự ưu tiên việc cần làm theo chữ cái A, B, C, D, E và cam kết với nó (Ý nghĩa chữ cái được đề cập phía ddưới
  • Nếu có nhiều việc ưu tiên mức A, thêm chữ số phía sau, ví dụ A1, A2,…
  • Làm theo đúng thứ tự mà bạn vạch ra không phải làm việc nào dễ trước, Làm từ A1, A2,…. tới B1, B2,…

A,B, C có thể hiểu như sau:

Rule Meaning
A Absolutely Must Do
B It would be Best if I could do it today
C I don’t Care if this doesn’t get done today
D Deligate this task to someone else
E Eliminate from day-cross of the list

Bài viết được lấy từ 1 Reddit post .